Fahrelnissa Zeid: принцесата-художничка

Днес искам да ви разкажа за една чудесна художничка, която открих за себе си, разглеждайки онлайн ресурсите на музея Tate.

Tова е турската принцеса Fahrelnissa Zeid (1901-1991), една от най-великите художнички на 20ти век, с невероятни абстрактни творби.

Tази много талантлива жена има необичаен житейски път.

Истинска принцеса, наследница на елитна Отоманска фамилия. След създаването на модерната турска държава, тя е сред първите жени, които учат рисуване в Академията за изобразително изкуство за жени в Истанбул.

Има три деца от първия си брак с турски писател. Големият й син умира много малък от скарлатина. По времето на брака си, тя посещава с първия си съпруг много Европейски музеи и галерии, за да изучава творчеството на големите майстори. Учи рисуване в художествени академии в Париж и Истанбул.

След развода с първия й съпруг, животът й поема в съвсем нова посока.

Тя се жени за иракския принц Zeid bin Hussein, който е назначен за първия посланик на Кралство Ирак в Германия през 1935 година. След като Германия анексира Австрия през март 1938 година, принцеса Zeid се връща в Ирак /посланикът е отзован/ и фамилията се установява да живее в Багдад.

Принцесата е космополитна жена, тя изпада в депресия в Багдад и следващите няколко години прекарва, пътувайки между Париж, Будапеща и Истанбул, отделяйки все повече време на рисуването. Първата си самостоятелна изложба прави в дома си в Истанбул, през 1945 година.

Годините след Втората Световна война носят много изпитания за принцеса Fahrelnissa и нейните близки.

Съпругът й успява да спаси себе си и семейството си след военния преврат в Ирак, който детронира иракския крал. Принцеса Zeid bin Hussein живее със семейството си в Лондон и Париж. След смъртта на втория си съпруг, тя се премества при сина си в Аман през 1975 година.

Последните десетилетия от живота си принцеса Fahrelnissa Zeid създава и работи в Кралския Национален Художествен Институт на Йордания, носещ нейното име. Тя променя все повече стила си на рисуване през този период, рисувайки абстрактни картини. Често рисува портрети на близки и приятели в много експресивен маниер, и създава нов стил в изкуството, като експериментира композиции с рисувани пилешки кости върху платно.

Интересен факт е, че след преместването й в Аман /Йордания/, тя бива почти напълно забравена от художествените среди по света. Светът си спомня отново за нея едва през 2008 година. Оттогава, нейни изложби са организирани в Лондон, Берлин и Истанбул.

Погледнете тази невероятна картина.

Колко богата цветна палитра! Топло златно жълто, червено и розово – цветовете на цветята и плодовете. Животворното зелено на листата и дърветата. Дълбокото небесно синьо.

Неочакваните ъгли на ветровете. Галещите лъчи на слънцето. Преплетените нишки на житейските пътеки.

Богатство. Изобилие. Плодородие. Трансформация.

Заглавието на тази картина е „Кармата на изобилието“ /“Karma bir doğurganlık“/. Каква невероятна съдба!

Fahrelnissa Zeid е истинска принцеса – в живота и в изкуството.

Можете да се насладите на работите й в WikiArt.

Travel to the future with Hilma af Klint

Hilma af Klint (1862-1944) is a Swedish painter, whom I discovered for myself last year thanks to the publications in the Guardian’s Art & Design section.

Daughter of a sea captain, she grew up on an island located in the Mälaren lake, the third largest freshwater lake in Sweden. She spent an idyllic childhood in the hugs of the Nature, communicating with the sun, water and flowers. From small, she had a great interest in mathematics and botany. She painted very well. After the family moved to Stockholm, she enrolled to study at the Royal Academy of Fine Arts. Hilma studied graphics, portrait and landscape painting; and graduated with distinction.

The beginning of her path in art seems to be quite classic – Hilma drew predominantly botanical sketches, portraits and landscapes and earned quite well.

Until … Sometimes a new star flashes in our lives, some strange signal appears, and our life goes in another direction. So was with Hilma.

From a very young age, she began to be interested in spiritual teachings and spiritualism, which was noticeably increased after the death of her younger sister, Hermina. In the late 19th and early 20th centuries, the theosophy teaching of Elena Blavatskaya became widely spread. It is a doctrine that promotes the unity of all science branches – both traditional and spiritual. Its followers believe that there are higher beings called Adepts (teachers) who send messages to elected humans and thus raise the spiritual level of mankind.

Hilma was attracted to the theosophy of Madame Blavatskaya and other spiritual teachings, and her creative quests gradually changed.

Since the late 19th century, she has been experimenting with new styles of painting – for example, automatic drawing. With this style, the painter makes drawings without a preliminary plan and vision, reflecting only the painter’s intuitive momentary moods, sensations and emotions. It’s like communicating with the subconscious. Quite avant-garde for that time.

Twenty years after the start of her professional career, in 1906, Hilma created her first abstract paintings – she was 44 years old. They are strange, unusual and incomprehensible. She painted her first abstract works before Vasily Kandinsky, considered to be the forerunner of abstractionism, and before the artists of his circle.

Hilma consulted herself with people, whom she had trusted, what to do with her abstract paintings. Their opinion was that her abstract works would not be understood by her contemporaries. She followed the advise and never showed them at exhibitions. She documented her works and artistic searches with notes. As if talking to the future …

She died at the age of 82, in 1944, after a road accident.

It is with his abstract paintings that Hilma af Klint remains in the history of fine arts. For many years, her work has been known mainly to the followers of occultism and in the theosophical circles.

Only in the last few years the world rediscovered  Hllma af Klint. Her paintings were exhibited at the George Popmidu Center for Modern Art, in Paris (2008), at the Venice Biennial (2013), in the New Museum of Modern Art in New York (2016), Brazil, and of course in Sweden. In the spring of 2019, the largest solo exhibition of Hilma af Klint was held at the Guggenheim Museum in New York.

You may look at her paintings in Wikiart. I would not comment them, living you evaluate their qualities alone.

Пътешествие в бъдещето с Хилма аф Клинт

Hilma af Klint (1862-1944) е шведска художничка, която открих за себе си миналата година благодарение на публикациите в секция Art and design на Guardian.

Дъщеря на морски капитан, тя израства на остров, разположен в езерото Mälaren, третото по големина сладководно езеро в Швеция. Прекарва идилично детство в обятията на природата, общувайки до насита със слънцето, водата и цветята. От малка проявява голям интерес към математиката и ботаниката. Рисува чудесно. След като семейството се премества в Стокхолм, се записва да учи в Кралската академия по изящни изкуства. Изучава графика, портретна и пейзажна живопис; дипломира се с отличие.

Творческият й път започва съвсем класически – Хилма рисува предимно ботанически скици, портрети и пейзажи, и печели добре от тях.

Докато… Понякога в живота ни проблясва нова звезда, появява се някакъв странен сигнал и животът ни тръгва в друга посока. Така е и с Хилма.

Тя започва да проявява от млада интерес към духовните учения и спиритуализма, който забележимо се засилва след смъртта на по-малката й сестра Хермина. В края на 19ти и в началото на 20ти век все по-популярна е теософията, основателка на коята се счита Елена Блаватска. Това е учение, което пропагандира единството на всички науки – точни и духовни. Неговите последователи смятат, че съществуват висши същества, наречени адепти (учители), които изпращат послания на избрани и така издигат нивото на човечеството.

Хилма се увлича от теософията на мадам Блаватска и други духовни учения, и творческите й търсения постепенно се променят.

Още от края на 19ти век тя започва да експериментира нови стилове на рисуване – например, автоматично рисуване. При него се създават рисунки без предварителен план и обмисляне, отразяващи интуитивните моментни  настроения, усещания и емоции. Това е нещо като общуване с подсъзнанието. Доста авангардно за времето си.

20 години след началото на творческия си път, през 1906 година, Хилма създава първите си абстрактни картини – тя е на 44 години. Те са странни, необичайни и неразбираеми. Тя рисува абстракциите си още преди Василий Кандински, считан за първопроходец на абстракционизма, и преди художниците от неговия кръг.

Хилма се консултира с хора, на които има доверие какво да прави с новите си творби. Тяхното мнение е, че абстрактните й работи няма да бъдат разбрани от съвременниците й. Тя се вслушва и никога не ги показва на изложби. Документира с бележки и записки своите артистични търсения. Сякаш говори с бъдещето…

Умира на възраст 82 години, през 1944, след пътен инцидент.

Именно с абстрактните си картини Хилма аф Клинт остава в историята на изобразителното изкуство.

Дълги години нейното  творчество е известно предимно на последователите на окултизма и посветените в теософията.

Едва през последните няколко години отново преоткриваме Хилма аф Клинт. Картините й са излагани в Центъра за модерно изкуство Жорж Попмиду в Париж (2008), на Венецианското биенале (2013), в Новия музей на модерното изкуство в Ню Йорк (2016), в Бразилия, и разбира се – в Швеция. През пролетта на 2019  година се провежда най-голямата самостоятелна изложба на Хилма аф Клинт – в музея Гугенхайм в Ню Йорк.

Можете да разгледате нейни работи в Wikiart. Аз няма да ги коментирам – ще ви оставя да прецените сами за себе си стойността и качествата им.

Princess and artist: Fahrelnissa Zeid

Today I will tell you about an amazing artist I found yesterday in the online resources of the Tate Museum.

This is the Turkish Princess Fahrelnissa Zeid (1901-1991), one of the greatest artists of the 20th century, with magnificent abstract works.

This incredibly gifted woman has had an incredible life.

A real princess, part of an elite Ottoman family. After the establishment of the modern Turkish state she was one of the first women to study art in the Academy of Fine Arts for Women, in Istanbul.

During his first marriage with a Turkish writer she gave birth to three children. Her biggest son died of scarlet fever very little. During her first marriage she attended a lot of European museums and galleries to study art from the great painters, and attended art schools in Paris and in Istanbul.

Her life went in a completely different direction after her divorce.

She married to the Iraqi Prince Zeid bin Hussein, who was appointed the first Ambassador of the Kingdom of Iraq in Germany in 1935 year.  After the annexation of Austria in March 1938, Prince Zeid and his family were recalled to Iraq and the family began to live in Baghdad.

Being a cosmopolitan, she got depressed and spent the next few years travelling between Paris, Budapest, and Istanbul, attempting to immerse herself in painting. Her first solo exhibition was carried out in 1945 in their home in Istanbul.

The years after the Second World War are full of vicissitudes for the Princess Fahrelnissa and her relatives.

Her husband managed to save herself and his family after the military coup in Iraq when the entire royal family was assassinated.  Prince Zeid bin Hussein and his family have lived in London and Paris. After the dead of her husband, she moved to live with her son in Amman in 1975.

The last decades of her life Princess Fahrelnissa Zeid established the Royal National Jordanian Art Institute, bearing her name. She changed the style of painting  in her late decades and made a few abstract works. She painted a lot of portraits of her family and friends in a very expressive manner and invented a new style of art, experimenting compositions with painted bird bones on canvas.

It is curious that after moving to Amman, she is almost forgotten by the art circles worldwide. The world remembered again her only in 2008 year. Since then, exhibitions of her works were carried out in London, Berlin and Istanbul.

Look at this fabulous picture.

What a iridescent rich colour palette. The warm golden, red and pink of the flowers and the fruits. The vivid green of the leaves and the trees. The deep blue of the sky.

The unexpected vortexes of the wind and the caressing rays of the sun. The intertwined threads of life paths.

Wealth. Abundance. Fertility. Transformation.

The title of the work is Karma bir doğurganlık. The karma of the abundance. What a fabulous karma!

Fahrelnissa Zeid was a true princess both in life and in art.

You may enjoy her works in WikiArt.