Картините на Henri Matisse – хармония на цвят и форма

Henri Matisse (1869-1954) е един от любимите ми художници. Без да познавам добре работата му като скулптор, винаги съм се възхищавала на картините му, стъклописите му и работите му, изрязани от хартия.

Matisse е един от знаковите художници на 20ти век, който създава абсолютно нова и модерна визия за изобразителното изкуство.

Ведно с Picasso, Анри Матис създава и развива художествените стилове фовизъм и кубизъм, със свой собствен почерк и невероятен усет за цвят и форма.

Мекотата на характера му, отношението му към живота и хората могат да бъдат усетени във всяка от работите му.

В картините му от Ориенталския му фовистки период съжителстват в перфектна хармония ярки цветове, комбинирани с гладки и меки форми на телата и обектите. Ролята на класическата геометрична перспектива е изместена от дълбочината на цвета и мекотата на формите. Работите на Matisse от този период ни потапят в мечтание, успокояват. Трудно е да откъснем погледа си от картините. Оставаме спокойни и замечтани дори и след като като престанем да ги гледаме.

С възрастта, Матис започва да работи в стил кубизъм, като отново тук характерно за неговите картини е невероятната синергия на цвят  и форма. С времето, постепенно неговите творби се изчистват от детайли във формата, а цветовете става по-дълбоки, по-наситени. Уникалното при Matisse е, че чистите форми и цветове не създават абсолютно никакво напрежение при възприемането на картината.

Хармония, нежност, мъдрост – това е за мен Henri Matisse.

За илюстрация на впечатленията си, избрах да ви покажа картината му „Синият прозорец“. Можете да разгледате негови работи в Уикиарт.

The harmony of colour and shape in the works of Henri Matisse

Henri Matisse (1869-1954) is one of my favourite artists. Without knowing well his work as a sculptor, I have always admired his paintings, stained glass works and his late works of cut colour paper.

Matisse is one of the flag artists of 20th century, who created completely new and modern vision of fine art.

Along with Picasso, Matisse created and developed to perfection the artistic styles Fauvism and Cubism, leaving his own individual approach and an incredible flair for shape and colour.

The softness of his character and attitude to life reflect in each of his works.

In his paintings from the Oriental fauvist period coexist in perfect harmony vivid colours, combined with smooth and soft shapes of bodies and objects. The role of the classical geometric perspective is replaced by the depth of colour and softness of the shape. Matisse works from this period immerse us in a dreamy and relaxing atmosphere. It’s hard to take our eyes off the paintings. We remain relaxed and keep dreaming even after we stop looking at them.

With the age, Matisse began working in the Cubism style, but also here distinctive feature of his works is the exclusive synergy of shape and colour. Gradually his works got cleared of details in the form, and the colours became saturated and deep. The unique thing about Matisse is that pure shapes and clear colours does not create any tension in the perception of the art.

Harmony, softness and wisdom. This is for me, Henri Matisse.

You can take a look at Blue Window and many other Matisse works in the collection of MoMA museum.